Tiến độ

Công trường RUBY TOWER luôn bám sát tiến độ đã đề ra để kip hoàn thành các hạng mục

Cập nhật tiến độ ngày 8.11.2019
Block A: Hoàn thành đổ bê tông sàn và đang dựng cột vách tầng 9.
Block B: Hoàn thành đổ bê tông sàn và đang dựng cột vách tầng 8.

Tháng 10/2019

Tháng 10/2019